Regulamin Rodzinnej Akademii Tańca i Animacji Just Dance.  Niniejszy regulamin powstał,
by ułatwić Państwu korzystanie z szerokiej gamy naszych usług.

I. Organizacja urodzin

1.Rezerwacja terminu:

1. Wstępną rezerwację terminu urodzin można zgłosić w naszej siedzibie na ulicy Jabłoniowej 21/12, mailowo, telefonicznie, na stronie internetowej lub na facebooku. Preferujemy kontakt mailowy.
2. W zgłoszeniu należy podać: – termin imprezy, – imię i nazwisko solenizanta, – wiek, – liczbę przewidzianych gości – wybrany pakiet urodzinowy, temat – w przypadku urodzin u klienta także miejsce imprezy.
3. Warunkiem pełnej rezerwacji jest: – wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 50 zł na konto (w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin przyjęcia urodzinowego) – podpisanie umowy o organizacji urodzin. Brak zaliczki po upływie 3 dni od daty wstępnej rezerwacji skutkuje zwolnieniem terminu.
4. Podczas rezerwacji należy podać planowana liczbę gości. Ostateczną liczbę gości należy zgłosić, co najmniej 3 dni przed urodzinami.

2. Przebieg urodzin

1. Przyjęcie urodzinowe rozpoczyna się i kończy się o ustalonej godzinie. Po urodzinach animatorzy rozpoczynają sprzątanie.
2. Lokal dostępny będzie dla gości i zgłaszającego nie wcześniej niż 20 minut przed rozpoczęciem urodzin.
3. Goście powinni opuścić lokal w ciągu 15 minut od zakończenia przyjęcia. Po przekroczeniu tego czasu za każdą rozpoczętą godzinę zostanie naliczona dopłata: cena przedłużenia urodzin o godzinę.
4. W przypadku urodzin u klienta prosimy o przygotowanie odpowiedniej ilości miejsca na swobodne i bezpieczne zabawy oraz pomieszczenia, w którym będziemy mogli się przebrać i rozłożyć potrzebne rekwizyty.
5. Czas trwania imprezy urodzinowej jest ściśle określony w umowie. Wydłużenie czasu trwania imprezy możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu z Akademią oraz po dokonaniu opłaty zgodnie z cennikiem.

3. Opieka:

1. Opiekę nad uczestnikami zabawy animacyjnej sprawuje osoba dokonująca zgłoszenia.
2. Każde dziecko do 3 roku życia uczestniczące w animacji, musi mieć opiekuna, który będzie brał czynny udział w zabawach.

4. Cennik urodzin

1.Cena zabawy urodzinowej uzależniona jest od wybranego pakietu, ilości gości i rodzaju imprezy. Cennik urodzin podany jest na stronie internetowej justdance.pl lub ustalany jest indywidualnie
2. Opłatę za całość przyjęcia urodzinowego należy uiścić najpóźniej w dniu imprezy.

5. Odwołanie urodzin:

1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy. W takiej sytuacji Organizator zobowiązany jest do zwrotu kosztów zaliczki.

II. Regulamin zajęć Just Dance

Zapisy na zajęcia

1. Zapisy na wybrane zajęcia można zgłaszać w naszej siedzibie na ul. Jabłoniowej 21/12, mailowo, telefonicznie, na stronie internetowej lub na facebooku.
2. Podczas zapisów na zajęcia należy podać: – nazwę zajęć i termin – imię i nazwisko uczestnika – datę urodzenia uczestnika – miejsce zajęć – telefon kontaktowy i adres email.
3. Warunkiem rezerwacji miejsca na zajęciach jest dokonanie opłaty za wybrane zajęcia zgodnie z cennikiem podanym na www.justdance.pl
4. Osoby, które dokonały opłaty za zajęcia mają pierwszeństwo uczestnictwa w danych zajęciach. Osobom zapisanym, ale bez wniesionej opłaty organizator nie gwarantuje miejsca na wybranych zajęciach.
5. Organizator informuje osoby zapisane o terminie rozpoczęcia zajęć.
6. Uczestnik zapisywany jest do określonej grupy (dzień, godzina, grupa wiekowa).

2. Cennik zajęć

1. Korzystanie z zajęć możliwe jest wyłącznie po opłaceniu z góry wybranych usług zgodnie z obowiązującym, określonym odrębnie cennikiem.
2. Po wniesieniu opłaty uczestnik otrzymuje Kartę Uczestnika Zajęć w przypadku dzieci. W zależności od rodzaju karnetu na 4 lub 12 wejść.

3. Nieobecność na zajęciach

1. W przypadku rezygnacji z opłaconych zajęć lub nieobecności na zajęciach uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztu opłaconych usług.
2. Nieobecności na zajęciach można odrabiać na innych zajęciach Just Dance przeznaczonych dla podobnej grupy wiekowej w czasie ważności karnetu lub w szczególnych przypadkach do 7 dni od daty jego wygaśnięcia za zdodą recepcji Klubiku.
3. W przypadku rozwiązania grupy przed upływem ważności umowy przez Akademię, pozostałe wejścia można wykorzystać na innych, dowolnych zajęciach lub otrzymać zwrot za zajęcia, które się nie odbyły, w terminie 30 dni od ostatnich zajęć grupy.
4. Akademia zastrzega sobie prawo do zmiany w planie zajęć i rozwiązania grup o niewystarczającej frekwencji uczestników kursu.
5. W przypadku choroby instruktora lub innych zdarzeń losowych Akademia dołoży wszelkich starań, by zapewnić zastępstwo lub odrobić zajęcia w innym dogodnym terminie.
6. Zajęcia taneczne popołudniowe trwają od 30 – 40 minut dla dzieci od 0 do 3 lat, dla dzieci i młodzieży 45 – 60 minut, dla dorosłych 50 minut i dłużej zgodnie z grafikiem na stronie.
7. W zajęciach dla dzieci od lat 4 uczestniczą tylko dzieci, a rodzice i opiekunowie proszeni są o nie wchodzenie na salę taneczną. W zajęciach z opiekunem uczestniczy dziecko i jeden opiekun.
8. Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne.

9. Zajęcia mogą być nagrywane lub fotografowane wyłącznie po uzgodnieniu z Akademią i osobą prowadzącą zajęcia.

III. Organizacje imprez okolicznościowych (animacji, przyjęć, np. : Mikołajki, bale, warsztaty, półkolonie)

1. Wstępną rezerwację uczestnictwa lub zamówienie imprezy okolicznościowej można zgłosić: mailowo, telefonicznie, na stronie internetowej lub na facebooku. Preferujemy kontakt mailowy.
2. W zgłoszeniu należy podać: – nazwę imprezy – termin – imię i nazwisko uczestnika, – wiek uczestników, – liczbę uczestników.
3. Warunkiem pełnej rezerwacji jest: – całkowita opłata za imprezę bądź w postaci bezzwrotnej zaliczki ustalana indywidualnie podczas zgłoszenia (w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę imprezy) – brak zaliczki po 3 dniach od daty zgłoszenia oznacza wykreślenie z listy uczestników imprezy lub anulowanie rezerwacji terminu.
4. Akademia zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy. W takiej sytuacji Akademia zobowiązana jest do zwrotu kosztów uczestnikom lub Zamawiającemu. 5. Akademia nie bierze odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników imprezy. Prowadzenie zabaw i animacji przez animatorów nie polega na przejęciu opieki nad dziećmi, a jedynie na zorganizowaniu czasu dzieciom w czasie trwania imprezy. Dzieci pozostają pod opieką rodziców bądź zamawiającego. 6. Akademia zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

IV Regulamin wynajmu dmuchańca

1. Najemca przygotuje miejsce do rozłożenia urządzenia tj. równą i wystarczającą powierzchnię (najlepiej trawnik), usunie wszelkie przedmioty znajdujące się na danym terenie, zapewni stały dostęp do prądu i upewni się, że nad terenem przygotowanym do pracy urządzenia nie ma linii wysokiego napięcia lub gałęzi.
2. Najemca zobowiązuje się do używania wynajmującego sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi przedstawionej poniżej:
3. W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia dzieci powinny: zdjąć buty, ściągnąć okulary, nie wnosić ostrych i szklanych przedmiotów ani innych rzeczy, które mogą wypaść z kieszeni, nie rzuć gumy, nie wchodzić na urządzenie z jedzeniem, nie wspinać się na ściany i wieżyczki, nie bawić się przy wejściu lub blisko zjeżdżalni, być pod stałym nadzorem osoby dorosłej, nie przebywać w pobliżu dmuchawy ani źródła zasilania
4. Najemca powinien dopilnować by: dzieci bezpiecznie korzystały z urządzenia uwzględniając powyższe zalecenia, dmuchaniec nie był nadmiernie obciążony maksymalnie 6 dzieci jednocześnie na urządzeniu, nie dopuszczać do przepychanek na urządzeniu, w razie dużej różnicy wiekowej wśród dzieci wprowadzić podział na grupy wiekowe.
5. Produkt jest zasilany elektrycznie, dlatego jak w przypadku wszelkich produktów elektrycznych zalecamy ostrożność ze względu na możliwość porażenia.
6. Maksymalny wiek użytkownika to 10 lat.
7. W przypadku rezygnacji z usługi w dniu imprezy zamawiający ponosi pełne koszty usługi.
8. Warunki pogodowe nie są podstawą do odstąpienia od umowy.

Postanowienia końcowe:

1.Oferta zajęć i animacji skierowana jest do dzieci w wieku od 6 miesięcy do 18 lat. Akademia zakłada możliwość łączenia grup w przypadku małej ilości uczestników.
2. Uczestnicy zajęć i animacji zobowiązują się do przestrzegania porządku i zasad współżycia społecznego.
3. Akademia zastrzega sobie prawo odmówienia możliwości uczestnictwa w zajęciach dzieciom z objawami chorób zakaźnych, dzieciom, których zachowanie zagraża innym uczestnikom zajęć, bądź też wyraźnie zakłóca prowadzenie zajęć
4. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników zajęć i animacji.
5. Akademia nie ubezpiecza uczestników zajęć i animacji od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, szkody, urazy czy kontuzje powstałe podczas wykonywania ćwiczeń.
6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez 7. Usługodawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz.926 z późn. zmianami) oraz oraz do wykorzystania wizerunku utrwalonego na zdjęciach lub materiałach wideo do celów marketingowych np. profil Facebook, strona internetowa.
7. Uczestnik zajęć bądź animacji Just Dance wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych Usługodawcy środkami komunikacji elektronicznej ( e-mail. sms, media społecznościowe) zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U, nr 144, poz 1204 z późn. zmianami.