Regulamin Akademii Tańca i Animacji Just Dance

Niniejszy regulamin powstał, by ułatwić Państwu korzystanie z szerokiej gamy naszych usług.

I Definicje

Zajęcia– organizowane przez Akademię dla dzieci zajęcia edukacyjno- taneczne, ruchowe w Lokalu, odbywające się w Lokalu, na zasadach szczegółowo określonych w niniejszym Regulaminie

Klient– osoba pełnoletnia, która zawarła umowę z Akademią na własną rzecz bądź na rzecz innego Uczestnika jako jego opiekun prawny (np. rodzic) .

Uczestnik– osoba, która na podstawie Umowy jest beneficjentem usług Akademii

Akademia Tańca i Animacji Just Dance (dalej Akademia)– Akademia Tańca i Animacji Just Dance, prowadzona przez Anna Krasoń, ul. Czarny Dwór 10/27, Gdańsk 80-365, NIP :9570712423 będąca niepubliczną placówką oświatowo- wychowawczą, oferująca usługi animacji dla dzieci i zajęć taneczno-edukacyjnych

Umowa– odrębny dokument określający szczegółowe prawa i obowiązki Klienta, Uczestnika i Akademii

Animacje dla dzieci – usługa polegająca na organizacji czasu dzieciom podczas uroczystości rodzinnych lub innych.

Urodziny– usługa świadczona przez Akademię, polegająca na organizacji przyjęcia urodzinowego dla uczestnika i jego gości, każdorazowo obejmująca in.: rekwizyty do tańca i zabaw, animacje taneczne i zabawy sportowe w temacie zależnym od zadeklarowanego przez Klienta Pakietu urodzinowego, których lista wraz z cennikiem znajduje się na stronie internetowej

Dmuchańce– zamki do skakania – Akademia umożliwia wynajem dmuchańców na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Akademia posiada kilka dmuchańcow na wynajem o różnych wymiarach.

Statut– dokument, na podstawie którego działa Akademia jako placówka oświatowa, zawierający regulacje mające zastosowanie do Uczestników, w tym: organizację placówki, organy, zakres ich zadań itd.,

Strona internetowa– strona internetowa www.justdance.pl

Lokal– lokal położony w Gdańsku, przy ul. Jabłoniowej 21/12 będący jedną z lokalizacji, w których Akademia świadczy usługi nazywany Studiem..

 II Zajęcia  w Just Dance

A. Zapisy na zajęcia

Zapisy na wybrane zajęcia można zgłaszać w naszej siedzibie na ul. Jabłoniowej 21/12, mailowo, telefonicznie, na stronie internetowej lub na facebooku.

 Warunkiem rezerwacji miejsca na zajęciach jest dokonanie opłaty za wybrane zajęcia zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej, a po 2 zajęciach próbnych w przypadku zajęć dla dzieci podpisanie umowy uczestnictwa.

Umowa uczestnictwa podpisywana jest do końca czerwca 2023 roku. Umowę można wypowiedzieć z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca.

 Osoby, które dokonały opłaty i podpisały umowę uczestnictwa na zajęciach mają pierwszeństwo uczestnictwa w danych zajęciach. Osobom zapisanym, ale bez wniesionej opłaty Akademia nie gwarantuje miejsca na wybranych zajęciach.

 Akademia informuje osoby zapisane o terminie rozpoczęcia zajęć poprzez informacje na stronie internetowej, facebooku lub telefonicznie i mailowo.

Uczestnik zapisywany jest do określonej grupy (dzień, godzina, grupa wiekowa).

Zajęcia taneczne popołudniowe trwają od 30 – 40 minut dla dzieci od 0 do 3 lat, dla dzieci i młodzieży 45 minut zgodnie z grafikiem na stronie.

W zajęciach dla dzieci od lat 3 uczestniczą tylko dzieci, a rodzice i opiekunowie proszeni są o nie wchodzenie na salę taneczną. W zajęciach z opiekunem uczestniczy dziecko i jeden opiekun.

Zajęcia nie odbywają się w dni ustawowo wolne od pracy, a Akademii przysługuje pełne wynagrodzenie za dany miesiąc zgodnie z umową. 

B. Cennik zajęć

Korzystanie z zajęć możliwe jest po opłaceniu z góry wybranych usług zgodnie z obowiązującym, określonym odrębnie cennikiem, znajdującym się na stronie internetowej www.justdance.pl lub w umowie.

 Zapisy na kursy prowadzone są przez cały rok szkolny. Osoby, które zapisują się na kursy w trakcie ich trwania, ponoszą opłatę proporcjonalną.

C. Nieobecność na zajęciach

W przypadku nieobecności na opłaconych zajęciach uczestnikowi przysługuje prawo do odrobienia opuszczonych zajęć na zasadach opisanych poniżej:

Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do unieważnienia obowiązku poniesienia kosztów uczestnictwa w zajęciach ani zmniejszenia opłaty za kurs. Opłata za zajęcia jest stała i opisana w umowie.

W przypadkach nieobecności w danym miesiącu rozliczeniowym uczestnik ma prawo do odrobienia jej w ciągu 4 tygodni od zaistnienia nieobecności na zajęciach innej grupy. Warunkiem odrobienia nieobecności jest zgłoszenie nieobecności 24 h przed zajęciami mailowo: akademia@justdance.pl. Chęć odpracowania nieobecności należy zgłaszać mailowo.

W przypadku rozwiązania grupy przed upływem ważności umowy przez Akademię, pozostałe wejścia można wykorzystać na innych, dowolnych zajęciach lub otrzymać zwrot za zajęcia, które się nie odbyły, w terminie 30 dni od ostatnich zajęć grupy.

Akademia zastrzega sobie prawo do zmiany w planie zajęć (o czym poinformuje odpowiednio wcześnie uczestników) i rozwiązania grup o niewystarczającej frekwencji uczestników kursu. W takim przypadku uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty bądź odpowiednio prawo uczestnictwa w innych , analogicznych zajęciach.

W przypadku choroby instruktora lub innych zdarzeń losowych Akademia dołoży wszelkich starań, by zapewnić zastępstwo lub odrobić zajęcia w innym dogodnym terminie, o czym poinformuje uczestników w najszybszym możliwym terminie.

W przypadkach wskazanych w punkcie 4 i 5 Uczestnik ma również prawo zrezygnować z nowego terminu zajęć za zwrotem opłaty, uzyskanym na zasadach opisanych w punkcie 3 powyżej.

D. Organizacja kursów

Kursy odbywają się zgodnie z ustalonym na początku roku harmonogramem zajęć. Uczestnik ma prawo, po uprzednim uzyskaniu zgody szkoły, do przeniesienia się na kurs w innym terminie, jeżeli taki istnieje i są na nim wolne miejsca.

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanego kursu, w przypadku jeżeli na zajęcia zgłosi się zbyt mała ilość osób. W takim przypadku Organizator zwróci uczestnikom pobrane opłaty.

 Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne.

 Zajęcia mogą być nagrywane lub fotografowane wyłącznie po uzgodnieniu z Akademią i osobą prowadzącą zajęcia.

Organizator zastrzega sobie prawo do czasowych zastępstw lub zmiany nauczyciela prowadzącego.

Klient bądź uczestnik są obowizani zgłaszać przed zajęciami wszelkie dolegliwości zdrowotne, urazy, kontuzje, ciążę i inne.

W przypadku barku możliwości realizowania zajęć spowodowanego siłą wyższą, np. pandemią, Akademia przeprowadzi zajęcia w formie online – na żywo tak by uczestnicy zajęć mogli widzieć i słyszeć instruktora. Wówczas kwota za zajęcia ulega zmniejszeniu o 20 procent.

III Organizacja urodzin

A. Rezerwacja termin

Wstępną rezerwację terminu urodzin można zgłosić w naszej siedzibie na ulicy Jabłoniowej 21/12, mailowo, telefonicznie, na stronie internetowej, na facebooku lub przez formularz zamówienia animacji urodzinowej.

Po otrzymaniu formularza zamówienia animacji urodzinowej kontaktujemy się z Państwem mailowo, by doprecyzować szczegóły.

Warunkiem pełnej rezerwacji jest: – wpłata zadatku w wysokości 100 zł na konto (w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin przyjęcia urodzinowego) –oraz wypełnienie formularza zamówienia animacji urodzinowych. Brak zadatku po upływie 3 dni od daty wstępnej rezerwacji skutkuje zwolnieniem terminu.

Podczas rezerwacji należy podać planowana liczbę gości. Ostateczną liczbę gości należy zgłosić, co najmniej 3 dni przed urodzinami. Liczba gości podana 3 dni przed terminem jest uwzględniania w wycenie.

Z uwagi na konieczność wcześniejszego przygotowania do urodzin i rezerwacji sali na wyłączność dla klienta, w przypadku rezygnacji z rezerwacji, zadatek podlega zwrotowi na następujących zasadach: rezygnacja na 3 miesiące: zwrot całości zadatku, rezygnacja na miesiąc przed: zwrot połowy zadatku, rezygnacja na tydzień przed i później: brak zwrotu zadatku.

B. Przebieg urodzin

Przyjęcie urodzinowe rozpoczyna się i kończy się o ustalonej godzinie. Po urodzinach animatorzy rozpoczynają sprzątanie.

W przypadku, gdy urodziny będą się odbywać w lokalu, będzie on dostępny dla gości i Klienta oraz Uczestnika nie wcześniej niż 20 minut przed rozpoczęciem urodzin.

Cena przedłużenia urodzin, animacji o godzinę pracy jednego animatora kosztuje 150 zł.

W przypadku urodzin u klienta prosimy o przygotowanie odpowiedniej ilości miejsca na swobodne i bezpieczne zabawy oraz pomieszczenia, w którym będziemy mogli się przebrać i rozłożyć potrzebne rekwizyty. Animatorzy przybywają na przyjęcie około 10-15 minut przed czasem.

Czas trwania imprezy urodzinowej jest ściśle określony. Wydłużenie czasu trwania imprezy możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu z Akademią oraz po dokonaniu opłaty zgodnie z cennikiem.

Cena zabawy urodzinowej uzależniona jest od wybranego pakietu, ilości gości i rodzaju imprezy. Cennik urodzin podany jest na stronie internetowej lub ustalany jest indywidualnie po wypełnieniu formularza.

Opłatę za całość przyjęcia urodzinowego należy uiścić na konto Akademii do 3 dni po zakończonej imprezie przelewem.

C. Opieka:

Opiekę nad uczestnikiem i jego gośćmi biorącymi udział w urodzinach sprawuje Klient bądź inne osoby pełnoletnie.

 Każde dziecko do 3 roku życia uczestniczące w animacji, musi mieć opiekuna, który będzie brał czynny udział w zabawach. 

E. Odwołanie urodzin:

 1. Akademia zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy. W takiej sytuacji Akademia zobowiązany jest do zwrotu  zadatku.

IV Animacje dla dzieci, eventy, organizacja przyjęć okolicznościowych w siedzibie klienta

Wstępną rezerwację uczestnictwa lub zamówienie imprezy okolicznościowej można zgłosić: mailowo, telefonicznie, na stronie internetowej lub poprzez formularz zamówienia animacji rodzinnej (komunie, chrzciny, poprawiny )

 W przypadku imprez w przedszkolach, szkołach, firmach W zgłoszeniu milowym należy podać:

– nazwę i adres imprezy

– termin i godzinę rozpoczęcia zabawy ,

– przybliżony wiek uczestników,

– przybliżoną liczbę uczestników

–  dane Zamawiającego

–  dane do faktury

Po otrzymaniu formularza lub maila skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia szczegółów i cennika imprezy.

Warunkiem pełnej rezerwacji terminu jest: wpłata zadatku ustalana indywidualnie podczas zgłoszenia (w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę imprezy) – brak zadatku po 3 dniach od daty zgłoszenia oznacza wykreślenie z listy uczestników imprezy lub anulowanie rezerwacji terminu.

 Akademia zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy. W takiej sytuacji Akademia zobowiązana jest do zwrotu Klientowi zadatku.

Prowadzenie zabaw i animacji przez animatorów nie polega na przejęciu opieki nad dziećmi, a jedynie na zorganizowaniu czasu dzieciom w czasie trwania imprezy. Dzieci pozostają pod opieką rodziców bądź Klienta.

Akademia zastrzega sobie prawo do zmian w programie, po uprzednim powiadomieniu o nich Klienta.

Akademia pobiera opłatę za dojazd w postaci kilometrówki do miejscowości poza Gdańskiem.

Akademia rozpoczyna i kończy animacje o ustalonej godzinie.

Rezygnacja z imprezy dopuszczalne jest do chwili jej rozpoczęcia z tymże:

a) w wypadku w którym rezygnacja następują na nie mniej niż 2 miesiące przed datą imprezy zwraca się 50% zadatku,.

b) W wypadku w którym rezygnacja następuje na nie mniej niż 1 miesiąc przed datą imprezy – nie zwraca się zadatku,

c) W wypadku w którym rezygnacja następuje na nie mniej niż tydzień przed datą imprezy –

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty 50 % brakującej części ceny,

d) W wypadku rezygnacji w terminie późniejszym Zamawiający zobowiązuje się zapłacić całą cenę.

Ogólne zasady realizacji imprezy:

-do udziału w imprezie dopuszcza się Dzieci zdrowe, pod opieką Opiekuna,

– Akademia nie oferuje kulinariów oraz napojów i nie ponosi odpowiedzialności za podawania ich w

trakcie imprezy przez Zamawiającego, Opiekuna lub osoby trzecie,

– opieka nad dziećmi jest realizowana jedynie przez Opiekuna – Akademia organizuje jedynie

animacje pod stałą opieką Opiekuna.

 Obowiązki Zamawiającego:

a) Zapewnienie miejsca realizacji imprezy, pozwalające na jej bezpieczne przeprowadzenie,

zaplecza socjalnego, dostępu do wody, energii elektrycznej, nie mniej niż 1 miejsca

parkingowego na czas trwania imprezy oraz o co najmniej 30 minut przed imprezą i 30 minut po

niej,

b) zapewnienie bezpieczeństwa higienicznego, przeciwpożarowego i BHP,

c) Zapewnienie opieki przez Opiekuna przez czas trwania imprezy,

V Półkolonie

Uczestnikami Półkolonii  mogą być dzieci w wieku od 5 do 9 lat.

Podstawą rezerwacji miejsca na półkoloniach jest dokonanie zgłoszenia, telefonicznie lub mailowo, wypełnienie formularza półkolonii, a następnie wpłacenie 100 zł zadatku w ciągu 5 dni od dnia dokonania rezerwacji.

Pełną opłatę za półkolonie należy uiścić do 14 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu.

W przypadku rezygnacji z półkolonii zadatek nie podlega zwrotowi na zasadach analogicznych, jak przy organizacji urodzin (punkt II A 4 niniejszego Regulaminu).

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Uczestnikowi zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.

Ilość miejsc na półkoloniach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Za rezygnację z półkolonii w trakcie ich trwania Akademii przysługuje kara umowna w wysokości 30 % wartości całej opłaty brutto na poniesienie kosztów rezygnacji uczestnika.

VI Wynajem zamków dmuchanych 

W ramach wynajmu dmuchańca Akademia zapewnia dostarczenie urządzenia do Klienta, montaż i demontaż urządzenia.

Klient przygotuje miejsce do rozłożenia urządzenia tj. równą i wystarczającą powierzchnię (najlepiej trawnik), usunie wszelkie przedmioty znajdujące się na danym terenie, zapewni stały dostęp do prądu i upewni się, że nad terenem przygotowanym do pracy urządzenia nie ma linii wysokiego napięcia lub gałęzi.

 1. Klient zobowiązuje się do używania wynajmującego sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi przedstawionej poniżej.
 2. W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia dzieci powinny: zdjąć buty, ściągnąć okulary, nie wnosić ostrych i szklanych przedmiotów ani innych rzeczy, które mogą wypaść z kieszeni, nie rzuć gumy, nie wchodzić na urządzenie z jedzeniem, nie wspinać się na ściany i wieżyczki, nie bawić się przy wejściu lub blisko zjeżdżalni, być pod stałym nadzorem osoby dorosłej, nie przebywać w pobliżu dmuchawy ani źródła   zasilania
 3. Klient powinien dopilnować by: dzieci bezpiecznie korzystały z urządzenia uwzględniając powyższe zalecenia, dmuchaniec nie był nadmiernie obciążony maksymalnie 6 dzieci jednocześnie na urządzeniu, nie dopuszczać do przepychanek na urządzeniu, w razie dużej różnicy wiekowej wśród dzieci wprowadzić podział na grupy wiekowe.
 4. Produkt jest zasilany elektrycznie, dlatego jak w przypadku wszelkich produktów elektrycznych zalecamy ostrożność ze względu na możliwość porażenia.
 5. Maksymalny wiek użytkownika to 10 lat.
 6. W przypadku rezygnacji wynajmu w dniu, w którym dmuchaniec miał być dostarczony,Klient ponosi 50 proc. kosztów usługi.

Regulamin Akademii Tańca i Animacji Just Dance

Niniejszy regulamin powstał, by ułatwić Państwu korzystanie z szerokiej gamy naszych usług.

I Definicje

Zajęcia– organizowane przez Akademię dla dzieci zajęcia edukacyjno- taneczne, ruchowe w Lokalu, odbywające się w Lokalu, na zasadach szczegółowo określonych w niniejszym Regulaminie

Klient– osoba pełnoletnia, która zawarła umowę z Akademią na własną rzecz bądź na rzecz innego Uczestnika jako jego opiekun prawny (np. rodzic) .

Uczestnik– osoba, która na podstawie Umowy jest beneficjentem usług Akademii

Akademia Tańca i Animacji Just Dance (dalej Akademia)– Akademia Tańca i Animacji Just Dance, prowadzona przez Anna Krasoń, ul. Czarny Dwór 10/27, Gdańsk 80-365, NIP :9570712423 będąca niepubliczną placówką oświatowo- wychowawczą, oferująca usługi animacji dla dzieci i zajęć taneczno-edukacyjnych

Umowa– odrębny dokument określający szczegółowe prawa i obowiązki Klienta, Uczestnika i Akademii

Animacje dla dzieci – usługa polegająca na organizacji czasu dzieciom podczas uroczystości rodzinnych lub innych.

Urodziny– usługa świadczona przez Akademię, polegająca na organizacji przyjęcia urodzinowego dla uczestnika i jego gości, każdorazowo obejmująca in.: rekwizyty do tańca i zabaw, animacje taneczne i zabawy sportowe w temacie zależnym od zadeklarowanego przez Klienta Pakietu urodzinowego, których lista wraz z cennikiem znajduje się na stronie internetowej

Dmuchańce– zamki do skakania – Akademia umożliwia wynajem dmuchańców na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Akademia posiada kilka dmuchańcow na wynajem o różnych wymiarach.

Statut– dokument, na podstawie którego działa Akademia jako placówka oświatowa, zawierający regulacje mające zastosowanie do Uczestników, w tym: organizację placówki, organy, zakres ich zadań itd.,

Strona internetowa– strona internetowa www.justdance.pl

Lokal– lokal położony w Gdańsku, przy ul. Jabłoniowej 21/12 będący jedną z lokalizacji, w których Akademia świadczy usługi nazywany Studiem..

 II Zajęcia  w Just Dance

A. Zapisy na zajęcia

Zapisy na wybrane zajęcia można zgłaszać w naszej siedzibie na ul. Jabłoniowej 21/12, mailowo, telefonicznie, na stronie internetowej lub na facebooku.

 Warunkiem rezerwacji miejsca na zajęciach jest dokonanie opłaty za wybrane zajęcia zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej, a po 2 zajęciach próbnych w przypadku zajęć dla dzieci podpisanie umowy uczestnictwa.

Umowa uczestnictwa podpisywana jest do końca czerwca 2023 roku. Umowę można wypowiedzieć z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca.

 Osoby, które dokonały opłaty i podpisały umowę uczestnictwa na zajęciach mają pierwszeństwo uczestnictwa w danych zajęciach. Osobom zapisanym, ale bez wniesionej opłaty Akademia nie gwarantuje miejsca na wybranych zajęciach.

 Akademia informuje osoby zapisane o terminie rozpoczęcia zajęć poprzez informacje na stronie internetowej, facebooku lub telefonicznie i mailowo.

Uczestnik zapisywany jest do określonej grupy (dzień, godzina, grupa wiekowa).

Zajęcia taneczne popołudniowe trwają od 30 – 40 minut dla dzieci od 0 do 3 lat, dla dzieci i młodzieży 45 minut zgodnie z grafikiem na stronie.

W zajęciach dla dzieci od lat 3 uczestniczą tylko dzieci, a rodzice i opiekunowie proszeni są o nie wchodzenie na salę taneczną. W zajęciach z opiekunem uczestniczy dziecko i jeden opiekun.

Zajęcia nie odbywają się w dni ustawowo wolne od pracy, a Akademii przysługuje pełne wynagrodzenie za dany miesiąc zgodnie z umową. 

B. Cennik zajęć

Korzystanie z zajęć możliwe jest po opłaceniu z góry wybranych usług zgodnie z obowiązującym, określonym odrębnie cennikiem, znajdującym się na stronie internetowej www.justdance.pl lub w umowie.

 Zapisy na kursy prowadzone są przez cały rok szkolny. Osoby, które zapisują się na kursy w trakcie ich trwania, ponoszą opłatę proporcjonalną.

C. Nieobecność na zajęciach

W przypadku nieobecności na opłaconych zajęciach uczestnikowi przysługuje prawo do odrobienia opuszczonych zajęć na zasadach opisanych poniżej:

Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do unieważnienia obowiązku poniesienia kosztów uczestnictwa w zajęciach ani zmniejszenia opłaty za kurs. Opłata za zajęcia jest stała i opisana w umowie.

W przypadkach nieobecności w danym miesiącu rozliczeniowym uczestnik ma prawo do odrobienia jej w ciągu 4 tygodni od zaistnienia nieobecności na zajęciach innej grupy. Warunkiem odrobienia nieobecności jest zgłoszenie nieobecności 24 h przed zajęciami mailowo: akademia@justdance.pl. Chęć odpracowania nieobecności należy zgłaszać mailowo.

W przypadku rozwiązania grupy przed upływem ważności umowy przez Akademię, pozostałe wejścia można wykorzystać na innych, dowolnych zajęciach lub otrzymać zwrot za zajęcia, które się nie odbyły, w terminie 30 dni od ostatnich zajęć grupy.

Akademia zastrzega sobie prawo do zmiany w planie zajęć (o czym poinformuje odpowiednio wcześnie uczestników) i rozwiązania grup o niewystarczającej frekwencji uczestników kursu. W takim przypadku uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty bądź odpowiednio prawo uczestnictwa w innych , analogicznych zajęciach.

W przypadku choroby instruktora lub innych zdarzeń losowych Akademia dołoży wszelkich starań, by zapewnić zastępstwo lub odrobić zajęcia w innym dogodnym terminie, o czym poinformuje uczestników w najszybszym możliwym terminie.

W przypadkach wskazanych w punkcie 4 i 5 Uczestnik ma również prawo zrezygnować z nowego terminu zajęć za zwrotem opłaty, uzyskanym na zasadach opisanych w punkcie 3 powyżej.

D. Organizacja kursów

Kursy odbywają się zgodnie z ustalonym na początku roku harmonogramem zajęć. Uczestnik ma prawo, po uprzednim uzyskaniu zgody szkoły, do przeniesienia się na kurs w innym terminie, jeżeli taki istnieje i są na nim wolne miejsca.

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanego kursu, w przypadku jeżeli na zajęcia zgłosi się zbyt mała ilość osób. W takim przypadku Organizator zwróci uczestnikom pobrane opłaty.

 Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne.

 Zajęcia mogą być nagrywane lub fotografowane wyłącznie po uzgodnieniu z Akademią i osobą prowadzącą zajęcia.

Organizator zastrzega sobie prawo do czasowych zastępstw lub zmiany nauczyciela prowadzącego.

Klient bądź uczestnik są obowizani zgłaszać przed zajęciami wszelkie dolegliwości zdrowotne, urazy, kontuzje, ciążę i inne.

W przypadku barku możliwości realizowania zajęć spowodowanego siłą wyższą, np. pandemią, Akademia przeprowadzi zajęcia w formie online – na żywo tak by uczestnicy zajęć mogli widzieć i słyszeć instruktora. Wówczas kwota za zajęcia ulega zmniejszeniu o 20 procent.

III Organizacja urodzin

A. Rezerwacja termin

Wstępną rezerwację terminu urodzin można zgłosić w naszej siedzibie na ulicy Jabłoniowej 21/12, mailowo, telefonicznie, na stronie internetowej, na facebooku lub przez formularz zamówienia animacji urodzinowej.

Po otrzymaniu formularza zamówienia animacji urodzinowej kontaktujemy się z Państwem mailowo, by doprecyzować szczegóły.

Warunkiem pełnej rezerwacji jest: – wpłata zadatku w wysokości 100 zł na konto (w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin przyjęcia urodzinowego) –oraz wypełnienie formularza zamówienia animacji urodzinowych. Brak zadatku po upływie 3 dni od daty wstępnej rezerwacji skutkuje zwolnieniem terminu.

Podczas rezerwacji należy podać planowana liczbę gości. Ostateczną liczbę gości należy zgłosić, co najmniej 3 dni przed urodzinami. Liczba gości podana 3 dni przed terminem jest uwzględniania w wycenie.

Z uwagi na konieczność wcześniejszego przygotowania do urodzin i rezerwacji sali na wyłączność dla klienta, w przypadku rezygnacji z rezerwacji, zadatek podlega zwrotowi na następujących zasadach: rezygnacja na 3 miesiące: zwrot całości zadatku, rezygnacja na miesiąc przed: zwrot połowy zadatku, rezygnacja na tydzień przed i później: brak zwrotu zadatku.

B. Przebieg urodzin

Przyjęcie urodzinowe rozpoczyna się i kończy się o ustalonej godzinie. Po urodzinach animatorzy rozpoczynają sprzątanie.

W przypadku, gdy urodziny będą się odbywać w lokalu, będzie on dostępny dla gości i Klienta oraz Uczestnika nie wcześniej niż 20 minut przed rozpoczęciem urodzin.

Cena przedłużenia urodzin, animacji o godzinę pracy jednego animatora kosztuje 150 zł.

W przypadku urodzin u klienta prosimy o przygotowanie odpowiedniej ilości miejsca na swobodne i bezpieczne zabawy oraz pomieszczenia, w którym będziemy mogli się przebrać i rozłożyć potrzebne rekwizyty. Animatorzy przybywają na przyjęcie około 10-15 minut przed czasem.

Czas trwania imprezy urodzinowej jest ściśle określony. Wydłużenie czasu trwania imprezy możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu z Akademią oraz po dokonaniu opłaty zgodnie z cennikiem.

Cena zabawy urodzinowej uzależniona jest od wybranego pakietu, ilości gości i rodzaju imprezy. Cennik urodzin podany jest na stronie internetowej lub ustalany jest indywidualnie po wypełnieniu formularza.

Opłatę za całość przyjęcia urodzinowego należy uiścić na konto Akademii do 3 dni po zakończonej imprezie przelewem.

C. Opieka:

Opiekę nad uczestnikiem i jego gośćmi biorącymi udział w urodzinach sprawuje Klient bądź inne osoby pełnoletnie.

 Każde dziecko do 3 roku życia uczestniczące w animacji, musi mieć opiekuna, który będzie brał czynny udział w zabawach. 

E. Odwołanie urodzin:

 1. Akademia zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy. W takiej sytuacji Akademia zobowiązany jest do zwrotu  zadatku.

IV Animacje dla dzieci, eventy, organizacja przyjęć okolicznościowych w siedzibie klienta

Wstępną rezerwację uczestnictwa lub zamówienie imprezy okolicznościowej można zgłosić: mailowo, telefonicznie, na stronie internetowej lub poprzez formularz zamówienia animacji rodzinnej (komunie, chrzciny, poprawiny )

 W przypadku imprez w przedszkolach, szkołach, firmach W zgłoszeniu milowym należy podać:

– nazwę i adres imprezy

– termin i godzinę rozpoczęcia zabawy ,

– przybliżony wiek uczestników,

– przybliżoną liczbę uczestników

–  dane Zamawiającego

–  dane do faktury

Po otrzymaniu formularza lub maila skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia szczegółów i cennika imprezy.

Warunkiem pełnej rezerwacji terminu jest: wpłata zadatku ustalana indywidualnie podczas zgłoszenia (w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę imprezy) – brak zadatku po 3 dniach od daty zgłoszenia oznacza wykreślenie z listy uczestników imprezy lub anulowanie rezerwacji terminu.

 Akademia zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy. W takiej sytuacji Akademia zobowiązana jest do zwrotu Klientowi zadatku.

Prowadzenie zabaw i animacji przez animatorów nie polega na przejęciu opieki nad dziećmi, a jedynie na zorganizowaniu czasu dzieciom w czasie trwania imprezy. Dzieci pozostają pod opieką rodziców bądź Klienta.

Akademia zastrzega sobie prawo do zmian w programie, po uprzednim powiadomieniu o nich Klienta.

Akademia pobiera opłatę za dojazd w postaci kilometrówki do miejscowości poza Gdańskiem.

Akademia rozpoczyna i kończy animacje o ustalonej godzinie.

Rezygnacja z imprezy dopuszczalne jest do chwili jej rozpoczęcia z tymże:

a) w wypadku w którym rezygnacja następują na nie mniej niż 2 miesiące przed datą imprezy zwraca się 50% zadatku,.

b) W wypadku w którym rezygnacja następuje na nie mniej niż 1 miesiąc przed datą imprezy – nie zwraca się zadatku,

c) W wypadku w którym rezygnacja następuje na nie mniej niż tydzień przed datą imprezy –

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty 50 % brakującej części ceny,

d) W wypadku rezygnacji w terminie późniejszym Zamawiający zobowiązuje się zapłacić całą cenę.

Ogólne zasady realizacji imprezy:

-do udziału w imprezie dopuszcza się Dzieci zdrowe, pod opieką Opiekuna,

– Akademia nie oferuje kulinariów oraz napojów i nie ponosi odpowiedzialności za podawania ich w

trakcie imprezy przez Zamawiającego, Opiekuna lub osoby trzecie,

– opieka nad dziećmi jest realizowana jedynie przez Opiekuna – Akademia organizuje jedynie

animacje pod stałą opieką Opiekuna.

 Obowiązki Zamawiającego:

a) Zapewnienie miejsca realizacji imprezy, pozwalające na jej bezpieczne przeprowadzenie,

zaplecza socjalnego, dostępu do wody, energii elektrycznej, nie mniej niż 1 miejsca

parkingowego na czas trwania imprezy oraz o co najmniej 30 minut przed imprezą i 30 minut po

niej,

b) zapewnienie bezpieczeństwa higienicznego, przeciwpożarowego i BHP,

c) Zapewnienie opieki przez Opiekuna przez czas trwania imprezy,

V Półkolonie

Uczestnikami Półkolonii  mogą być dzieci w wieku od 5 do 9 lat.

Podstawą rezerwacji miejsca na półkoloniach jest dokonanie zgłoszenia, telefonicznie lub mailowo, wypełnienie formularza półkolonii, a następnie wpłacenie 100 zł zadatku w ciągu 5 dni od dnia dokonania rezerwacji.

Pełną opłatę za półkolonie należy uiścić do 14 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu.

W przypadku rezygnacji z półkolonii zadatek nie podlega zwrotowi na zasadach analogicznych, jak przy organizacji urodzin (punkt II A 4 niniejszego Regulaminu).

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Uczestnikowi zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.

Ilość miejsc na półkoloniach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Za rezygnację z półkolonii w trakcie ich trwania Akademii przysługuje kara umowna w wysokości 30 % wartości całej opłaty brutto na poniesienie kosztów rezygnacji uczestnika.

VI Wynajem zamków dmuchanych 

W ramach wynajmu dmuchańca Akademia zapewnia dostarczenie urządzenia do Klienta, montaż i demontaż urządzenia.

Klient przygotuje miejsce do rozłożenia urządzenia tj. równą i wystarczającą powierzchnię (najlepiej trawnik), usunie wszelkie przedmioty znajdujące się na danym terenie, zapewni stały dostęp do prądu i upewni się, że nad terenem przygotowanym do pracy urządzenia nie ma linii wysokiego napięcia lub gałęzi.

 1. Klient zobowiązuje się do używania wynajmującego sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi przedstawionej poniżej.
 2. W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia dzieci powinny: zdjąć buty, ściągnąć okulary, nie wnosić ostrych i szklanych przedmiotów ani innych rzeczy, które mogą wypaść z kieszeni, nie rzuć gumy, nie wchodzić na urządzenie z jedzeniem, nie wspinać się na ściany i wieżyczki, nie bawić się przy wejściu lub blisko zjeżdżalni, być pod stałym nadzorem osoby dorosłej, nie przebywać w pobliżu dmuchawy ani źródła   zasilania
 3. Klient powinien dopilnować by: dzieci bezpiecznie korzystały z urządzenia uwzględniając powyższe zalecenia, dmuchaniec nie był nadmiernie obciążony maksymalnie 6 dzieci jednocześnie na urządzeniu, nie dopuszczać do przepychanek na urządzeniu, w razie dużej różnicy wiekowej wśród dzieci wprowadzić podział na grupy wiekowe.
 4. Produkt jest zasilany elektrycznie, dlatego jak w przypadku wszelkich produktów elektrycznych zalecamy ostrożność ze względu na możliwość porażenia.
 5. Maksymalny wiek użytkownika to 10 lat.
 6. W przypadku rezygnacji wynajmu w dniu, w którym dmuchaniec miał być dostarczony,Klient ponosi 50 proc. kosztów usługi.