Regulamin Akademii Tańca i Animacji Just Dance

Niniejszy regulamin powstał, by ułatwić Państwu korzystanie z szerokiej gamy naszych usług.

I Definicje

Zajęcia– organizowane przez Akademię dla dzieci i dorosłych zajęcia taneczne, ruchowe w Lokalu, odbywające się w Lokalu, na zasadach szczegółowo określonych w niniejszym Regulaminie

Klient– osoba pełnoletnia, która zawarła umowę z Akademią na własną rzecz bądź na rzecz innego Uczestnika jako jego opiekun prawny (np. rodzic) .

Uczestnik– osoba, która na podstawie Umowy jest beneficjentem usług Akademii

Akademia Tańca i Animacji Just Dance (dalej Akademia)– firma  Akademia Tańca i Animacji Just Dance, prowadzona przez Anna Krasoń, ul. Czarny Dwór 10/27, Gdańsk 80-365, NIP :9570712423 będąca niepubliczną placówką oświatowo- wychowawczą, oferująca usługi urodzin, animacji dla dzieci, wynajmu dumchańca  oraz prowadzenia zajęć,

Umowa– odrębny dokument określający szczegółowe prawa i obowiązki Klienta, Uczestnika i Akademii

Animacje dla dzieci – usługa polegająca na organizacji czasu dzieciom podczas uroczystości rodzinnych lub innych.

Urodziny– usługa świadczona przez Akademię, polegająca na organizacji przyjęcia urodzinowego dla uczestnika i jego gości, każdorazowo obejmująca in.: rekwizyty do tańca i zabaw, animacje taneczne i zabawy sportowe w temacie zależnym od zadeklarowanego przez Klienta Pakietu urodzinowego, których lista wraz z cennikiem znajduje się na stronie internetowej

Dmuchańce– zamki do skakania – Akademia umożliwia wynajem dmuchańców na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Akademia posiada kilka dmuchańcow na wynajem o różnych wymiarach.

Statut– dokument, na podstawie którego działa Akademia jako placówka oświatowa, zawierający regulacje mające zastosowanie do Uczestników, w tym: organizację placówki, organy, zakres ich zadań itd.,

Strona internetowa– strona internetowa www.justdance.pl

Lokal– lokal położony w Gdańsku, przy ul. Jabłoniowej 21/12 będący jedną z lokalizacji, w których Akademia świadczy usługi nazywany Klubikiem.

 II Zajęcia  w Just Dance

A. Zapisy na zajęcia

Zapisy na wybrane zajęcia można zgłaszać w naszej siedzibie na ul. Jabłoniowej 21/12, mailowo, telefonicznie, na stronie internetowej lub na facebooku.

 Warunkiem rezerwacji miejsca na zajęciach jest dokonanie opłaty za wybrane zajęcia zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej, a po 2 zajęciach próbnych w przypadku zajęć dla dzieci podpisanie umowy uczestnictwa.

Umowa uczestnictwa podpisywana jest do końca czerwca 2022 roku. Umowę można wypowiedzieć z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca.

 Osoby, które dokonały opłaty i podpisały umowę uczestnictwa na zajęciach mają pierwszeństwo uczestnictwa w danych zajęciach. Osobom zapisanym, ale bez wniesionej opłaty Akademia nie gwarantuje miejsca na wybranych zajęciach.

 Akademia informuje osoby zapisane o terminie rozpoczęcia zajęć poprzez informacje na stronie internetowej, facebooku lub telefonicznie i mailowo.

Uczestnik zapisywany jest do określonej grupy (dzień, godzina, grupa wiekowa).

Zajęcia taneczne popołudniowe trwają od 30 – 40 minut dla dzieci od 0 do 3 lat, dla dzieci i młodzieży 45 minut, dla dorosłych 45  minut i dłużej zgodnie z grafikiem na stronie.

W zajęciach dla dzieci od lat 3 uczestniczą tylko dzieci, a rodzice i opiekunowie proszeni są o nie wchodzenie na salę taneczną. W zajęciach z opiekunem uczestniczy dziecko i jeden opiekun.

Zajęcia nie odbywają się w dni ustawowo wolne od pracy oraz w w dni między świętami od 24.12.2020 do 02.01.2021, a Akademii przysługuje pełne wynagrodzenie za dany miesiąc zgodnie z umową. 

B. Cennik zajęć

Korzystanie z zajęć możliwe jest po opłaceniu z góry wybranych usług zgodnie z obowiązującym, określonym odrębnie cennikiem, znajdującym się na stronie internetowej www.justdance.pl lub w umowie.

 Zapisy na kursy prowadzone są przez cały rok szkolny. Osoby, które zapisują się na kursy w trakcie ich trwania, ponoszą opłatę proporcjonalną.

C. Nieobecność na zajęciach

W przypadku nieobecności na opłaconych zajęciach uczestnikowi przysługuje prawo do odrobienia opuszczonych zajęć na zasadach opisanych poniżej:

Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do unieważnienia obowiązku poniesienia kosztów uczestnictwa w zajęciach ani zmniejszenia opłaty za kurs. Opłata za zajęcia jest stała i opisana w umowie. W przypadkach nieobecności w danym miesiącu rozliczeniowym uczestnik ma prawo do odrobienia jej w ciągu 4 tygodni od zaistnienia nieobecności na zajęciach innej grupy. Chęć odpracowania nieobecności należy zgłaszać mailowo.

W przypadku rozwiązania grupy przed upływem ważności umowy przez Akademię, pozostałe wejścia można wykorzystać na innych, dowolnych zajęciach lub otrzymać zwrot za zajęcia, które się nie odbyły, w terminie 30 dni od ostatnich zajęć grupy.

Akademia zastrzega sobie prawo do zmiany w planie zajęć (o czym poinformuje odpowiednio wcześnie uczestników) i rozwiązania grup o niewystarczającej frekwencji uczestników kursu. W takim przypadku uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty bądź odpowiednio prawo uczestnictwa w innych , analogicznych zajęciach.

W przypadku choroby instruktora lub innych zdarzeń losowych Akademia dołoży wszelkich starań, by zapewnić zastępstwo lub odrobić zajęcia w innym dogodnym terminie, o czym poinformuje uczestników w najszybszym możliwym terminie.

W przypadkach wskazanych w punkcie 4 i 5 Uczestnik ma również prawo zrezygnować z nowego terminu zajęć za zwrotem opłaty, uzyskanym na zasadach opisanych w punkcie 3 powyżej.

D. Organizacja kursów

Kursy odbywają się zgodnie z ustalonym na początku roku harmonogramem zajęć. Uczestnik ma prawo, po uprzednim uzyskaniu zgody szkoły, do przeniesienia się na kurs w innym terminie, jeżeli taki istnieje i są na nim wolne miejsca.

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanego kursu, w przypadku jeżeli na zajęcia zgłosi się zbyt mała ilość osób. W takim przypadku Organizator zwróci uczestnikom pobrane opłaty.

 Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne.

 Zajęcia mogą być nagrywane lub fotografowane wyłącznie po uzgodnieniu z Akademią i osobą prowadzącą zajęcia.

Organizator zastrzega sobie prawo do czasowych zastępstw lub zmiany nauczyciela prowadzącego.

Klient bądź uczestnik są obowizani zgłaszać przed zajęciami wszelkie dolegliwości zdrowotne, urazy, kontuzje, ciążę i inne.

W przypadku barku możliwości realizowania zajęć spowodowanego siłą wyższą, np. pandemią, Akademia przeprowadzi zajęcia w formie online – na żywo tak by uczestnicy zajęć mogli widzieć i słyszeć instruktora. Wówczas kwota za zajęcia ulega zmniejszeniu o 20 procent.

III Organizacja urodzin

A. Rezerwacja termin

Wstępną rezerwację terminu urodzin można zgłosić w naszej siedzibie na ulicy Jabłoniowej 21/12, mailowo, telefonicznie, na stronie internetowej, na facebooku lub przez formularz zamówienia animacji urodzinowej.

Po otrzymaniu formularza zamówienia animacji urodzinowej kontaktujemy się z Państwem mailowo, by doprecyzować szczegóły.

Warunkiem pełnej rezerwacji jest: – wpłata zadatku w wysokości 100 zł na konto (w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin przyjęcia urodzinowego) –oraz wypełnienie formularza zamówienia animacji urodzinowych. Brak zadatku po upływie 3 dni od daty wstępnej rezerwacji skutkuje zwolnieniem terminu.

Podczas rezerwacji należy podać planowana liczbę gości. Ostateczną liczbę gości należy zgłosić, co najmniej 3 dni przed urodzinami.

Z uwagi na konieczność wcześniejszego przygotowania do urodzin i rezerwacji sali na wyłączność dla klienta, w przypadku rezygnacji z rezerwacji, zadatek podlega zwrotowi na następujących zasadach: rezygnacja na 3 miesiące: zwrot całości zadatku, rezygnacja na miesiąc przed: zwrot połowy zadatku, rezygnacja na tydzień przed i później: brak zwrotu zadatku.

B. Przebieg urodzin

Przyjęcie urodzinowe rozpoczyna się i kończy się o ustalonej godzinie. Po urodzinach animatorzy rozpoczynają sprzątanie.

W przypadku, gdy urodziny będą się odbywać w lokalu, będzie on dostępny dla gości i Klienta oraz Uczestnika nie wcześniej niż 20 minut przed rozpoczęciem urodzin.

Cena przedłużenia urodzin, animacji o godzinę pracy jednego animatora kosztuje 150 zł.

W przypadku urodzin u klienta prosimy o przygotowanie odpowiedniej ilości miejsca na swobodne i bezpieczne zabawy oraz pomieszczenia, w którym będziemy mogli się przebrać i rozłożyć potrzebne rekwizyty. Animatorzy przybywają na przyjęcie około 10-15 minut przed czasem.

Czas trwania imprezy urodzinowej jest ściśle określony. Wydłużenie czasu trwania imprezy możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu z Akademią oraz po dokonaniu opłaty zgodnie z cennikiem.

Cena zabawy urodzinowej uzależniona jest od wybranego pakietu, ilości gości i rodzaju imprezy. Cennik urodzin podany jest na stronie internetowej lub ustalany jest indywidualnie po wypełnieniu formularza.

Opłatę za całość przyjęcia urodzinowego należy uiścić najpóźniej w dniu imprezy w gotówce, lub do 3 dni po zakończonej imprezie przelewem.

C. Opieka:

Opiekę nad uczestnikiem i jego gośćmi biorącymi udział w urodzinach sprawuje Klient bądź inne osoby pełnoletnie.

 Każde dziecko do 3 roku życia uczestniczące w animacji, musi mieć opiekuna, który będzie brał czynny udział w zabawach. 

E. Odwołanie urodzin:

 1. Akademia zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy. W takiej sytuacji Akademia zobowiązany jest do zwrotu  zadatku.

IV Animacje dla dzieci, eventy, organizacja przyjęć okolicznościowych w siedzibie klienta

Wstępną rezerwację uczestnictwa lub zamówienie imprezy okolicznościowej można zgłosić: mailowo, telefonicznie, na stronie internetowej lub poprzez formularz zamówienia animacji rodzinnej (komunie, chrzciny, poprawiny )

 W przypadku imprez w przedszkolach, szkołach, firmach W zgłoszeniu milowym należy podać:

– nazwę i adres imprezy

– termin i godzinę rozpoczęcia zabawy ,

– przybliżony wiek uczestników,

– przybliżoną liczbę uczestników

–  dane Zamawiającego

–  dane do faktury

Po otrzymaniu formularza lub maila skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia szczegółów i cennika imprezy.

Warunkiem pełnej rezerwacji terminu jest: wpłata zadatku ustalana indywidualnie podczas zgłoszenia (w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę imprezy) – brak zadatku po 3 dniach od daty zgłoszenia oznacza wykreślenie z listy uczestników imprezy lub anulowanie rezerwacji terminu.

 Akademia zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy. W takiej sytuacji Akademia zobowiązana jest do zwrotu Klientowi zadatku.

Prowadzenie zabaw i animacji przez animatorów nie polega na przejęciu opieki nad dziećmi, a jedynie na zorganizowaniu czasu dzieciom w czasie trwania imprezy. Dzieci pozostają pod opieką rodziców bądź Klienta.

Akademia zastrzega sobie prawo do zmian w programie, po uprzednim powiadomieniu o nich Klienta.

Akademia pobiera opłatę za dojazd w postaci kilometrówki do miejscowości poza Gdańskiem.

Akademia rozpoczyna i kończy animacje o ustalonej godzinie.

Rezygnacja z imprezy dopuszczalne jest do chwili jej rozpoczęcia z tymże:

a) w wypadku w którym rezygnacja następują na nie mniej niż 2 miesiące przed datą imprezy –

zwraca się 50% zadatku,.

b) W wypadku w którym rezygnacja następuje na nie mniej niż 1 miesiąc przed datą imprezy – nie

zwraca się zadatku,

c) W wypadku w którym rezygnacja następuje na nie mniej niż tydzień przed datą imprezy –

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty 50 % brakującej części ceny,

d) W wypadku rezygnacji w terminie późniejszym Zamawiający zobowiązuje się zapłacić całą cenę.

Ogólne zasady realizacji imprezy:

-do udziału w imprezie dopuszcza się Dzieci zdrowe, pod opieką Opiekuna,

– Akademia nie oferuje kulinariów oraz napojów i nie ponosi odpowiedzialności za podawania ich w

trakcie imprezy przez Zamawiającego, Opiekuna lub osoby trzecie,

– opieka nad dziećmi jest realizowana jedynie przez Opiekuna – Akademia organizuje jedynie

animacje pod stałą opieką Opiekuna.

 Obowiązki Zamawiającego:

a) Zapewnienie miejsca realizacji imprezy, pozwalające na jej bezpieczne przeprowadzenie,

zaplecza socjalnego, dostępu do wody, energii elektrycznej, nie mniej niż 1 miejsca

parkingowego na czas trwania imprezy oraz o co najmniej 30 minut przed imprezą i 30 minut po

niej,

b) zapewnienie bezpieczeństwa higienicznego, przeciwpożarowego i BHP,

c) Zapewnienie opieki przez Opiekuna przez czas trwania imprezy,

V Półkolonie

Uczestnikami Półkolonii  mogą być dzieci w wieku od 5 do 12 lat.

Podstawą rezerwacji miejsca na półkoloniach jest dokonanie zgłoszenia, telefonicznie lub mailowo, wypełnienie formularza półkolonii, a następnie wpłacenie 100 zł zadatku w ciągu 5 dni od dnia dokonania rezerwacji.

Pełną opłatę za półkolonie należy uiścić do siedmiu dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu.

W przypadku rezygnacji z półkolonii zadatek nie podlega zwrotowi na zasadach analogicznych, jak przy organizacji urodzin (punkt II A 4 niniejszego Regulaminu).

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Uczestnikowi zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.

Ilość miejsc na półkoloniach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Za rezygnację z półkolonii w trakcie ich trwania Akademii przysługuje kara umowna w wysokości 30 % wartości całej opłaty brutto na poniesienie kosztów rezygnacji uczestnika.

VI Wynajem zamków dmuchanych 

W ramach wynajmu dmuchańca Akademia zapewnia dostarczenie urządzenia do Klienta, montaż i demontaż urządzenia.

Klient przygotuje miejsce do rozłożenia urządzenia tj. równą i wystarczającą powierzchnię (najlepiej trawnik), usunie wszelkie przedmioty znajdujące się na danym terenie, zapewni stały dostęp do prądu i upewni się, że nad terenem przygotowanym do pracy urządzenia nie ma linii wysokiego napięcia lub gałęzi.

 1. Klient zobowiązuje się do używania wynajmującego sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi przedstawionej poniżej.
 2. W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia dzieci powinny: zdjąć buty, ściągnąć okulary, nie wnosić ostrych i szklanych przedmiotów ani innych rzeczy, które mogą wypaść z kieszeni, nie rzuć gumy, nie wchodzić na urządzenie z jedzeniem, nie wspinać się na ściany i wieżyczki, nie bawić się przy wejściu lub blisko zjeżdżalni, być pod stałym nadzorem osoby dorosłej, nie przebywać w pobliżu dmuchawy ani źródła   zasilania
 3. Klient powinien dopilnować by: dzieci bezpiecznie korzystały z urządzenia uwzględniając powyższe zalecenia, dmuchaniec nie był nadmiernie obciążony maksymalnie 6 dzieci jednocześnie na urządzeniu, nie dopuszczać do przepychanek na urządzeniu, w razie dużej różnicy wiekowej wśród dzieci wprowadzić podział na grupy wiekowe.
 4. Produkt jest zasilany elektrycznie, dlatego jak w przypadku wszelkich produktów elektrycznych zalecamy ostrożność ze względu na możliwość porażenia.
 5. Maksymalny wiek użytkownika to 10 lat.
 6. W przypadku rezygnacji wynajmu w dniu, w którym dmuchaniec miał być dostarczony,Klient ponosi 50 proc. kosztów usługi.

VII Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, iż administratorem danych osobowych klienta jest Akademia Tańca i Animacji Just Dance Anna Krasoń, ul. Czarny Dwór 10/27, Gdańsk 80-365, Nip:9570712423.

Dane osobowe klienta mogą zostać udostępnione pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora, a także podmiotom, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług technicznych, kurierskich, pocztowych, księgowych, informatycznych, marketingowych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi przygotowanie oferty.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w poniższych celach:

w zakresie odbierania i archiwizowania oświadczeń woli klienta, jako realizacji praw osób korzystających z usług świadczonych przez Administratora;

w celach analitycznych [doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o uwagi klienta na ich temat i zainteresowanie klienta, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej w tym reklamacji, itp.]; w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO );

w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb klienta, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO) – jeżeli wyrazisz na to zgodę;

w celu wykonywania umów, których stroną jest klient lub podjęcia działań na żądanie klienta przed zawarciem umowy, tj. skutecznego złożenia zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania newsletterów (w tym także w postaci smsów/mmsów wysyłanych na podany przez klienta numer telefonu).

w celu dochodzenia roszczeń Akademii na podst. art. 6 ust. 1 lit. d) RODO

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie obrony i dochodzenia roszczeń Akademii

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych

c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –

e)     prawo do przenoszenia danych –;

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani nie będą profilowane.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak ich wykonania może uniemożliwić świadczenie usługi przez Akademię.

VIII Postanowienia końcowe:

1.Oferta zajęć i animacji skierowana jest do dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat,c o szczegółowo zostało opisane każdorazowo przy danej opcji. Akademia zakłada możliwość łączenia grup w przypadku małej ilości uczestników.

 1. Uczestnicy zajęć i animacji zobowiązują się do przestrzegania porządku i zasad współżycia społecznego.
 2. Akademia zastrzega sobie prawo odmówienia możliwości uczestnictwa w zajęciach dzieciom z objawami chorób zakaźnych, dzieciom, których zachowanie zagraża innym uczestnikom zajęć, bądź też wyraźnie zakłóca prowadzenie zajęć.
 3. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników zajęć i animacji, w przypadku, gdy zajęcia odbywają się w miejscu innym niż Lokal.
 4. Akademia nie ubezpiecza uczestników zajęć i animacji od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, szkody, urazy czy kontuzje powstałe podczas wykonywania ćwiczeń.
 5. .Akademia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w razie zajścia takiej konieczności spowodowanej obowiązującymi regulacjami prawnymi lub w przypadku przeprowadzenia zmian organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Akademii. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzedzającym, zmiany zostaną przedstawione uczestnikowi pisemnie z 14-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do pierwszego dnia ich obowiązywania. W przypadku braku akceptacji ze strony uczestnika/klienta dla wprowadzonych w regulaminie zmian, uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu zmian regulaminu. W razie wykonania przez uczestnika prawa odstąpienia od umowy, uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej przez uczestnika kwoty odpowiadającej niespełnionej przez Akademię części świadczenia.

Regulamin sklepu

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Operator Płatności – PayU

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem 

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem justdance.pl

Sprzedawca -Akademia Tańca i Animacji Just Dance Anna Krasoń, Czarny Dwór 10/27, Gdańsk 80-365, Nip:9570712423

§ 2

Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z  Regulaminu.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

dostęp do Internetu,

standardowy system operacyjny,

standardowa przeglądarka internetowa,

posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

$ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 4 Regulaminu.

Dodatkowo, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość założenia konta w Sklepie. Założenie konta możliwe jest w trakcie składania zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu.

Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

Kupujący w każdej chwili może usunąć konto w Sklepie.

Usługi świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail akademia@justdance.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Prawa własności intelektualnej

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Sprzedawca poucza, iż zabronione jest udostępnianie treści materiałów wideo zawartych w kursie, w szczególności zamieszczonych na serwisie Youtube. W przypadku stwierdzenie udostępnienia treści kursu osobom trzecim, Sprzedawca podejmie kroki prawne na drodze cywilnej i karnej.

§ 5

Zawieranie umowy

W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,

z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,

wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności; jeżeli Kupujący nie ma konta w Sklepie, może również w tym momencie zadecydować o założeniu konta,

zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.

Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

Sprzedawca informuje, iż w przypadku produktów cyfrowych przedmiotem sprzedaży jest możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia twórcy danego produktu w formie kursu, który systematyzuje nabytą wiedzę i doświadczenie prowadzącego. 

Sprzedawca nie oferuje swoim klientom produktów muzycznych. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Klient deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie produktu, jednocześnie został poinformowany, że instruktor w niektórych materiałach w celach edukacyjnych może posługiwać się elementami muzycznymi nie wykraczając przy tym poza granice prawa cytatu lub innych dozwolonych prawem form nienaruszających interesu twórców. Klient taką deklarację składa, oświadczając znajomość i akceptację regulaminu w trakcie dokonywania zakupu.

§ 6

Dostawa produktu elektronicznego

Dostawa kupionego produktu elektronicznego następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego produktu elektronicznego.

§ 7

Odstąpienie Konsumenta od umowy

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną na adres e-mail: centrumekspresja@gmail.com

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01-09-2020 r.

Regulamin Akademii Tańca i Animacji Just Dance

Niniejszy regulamin powstał, by ułatwić Państwu korzystanie z szerokiej gamy naszych usług.

I Definicje

Zajęcia– organizowane przez Akademię dla dzieci i dorosłych zajęcia taneczne, ruchowe w Lokalu, odbywające się w Lokalu, na zasadach szczegółowo określonych w niniejszym Regulaminie

Klient– osoba pełnoletnia, która zawarła umowę z Akademią na własną rzecz bądź na rzecz innego Uczestnika jako jego opiekun prawny (np. rodzic) .

Uczestnik– osoba, która na podstawie Umowy jest beneficjentem usług Akademii

Akademia Tańca i Animacji Just Dance (dalej Akademia)– firma  Akademia Tańca i Animacji Just Dance, prowadzona przez Anna Krasoń, ul. Czarny Dwór 10/27, Gdańsk 80-365, NIP :9570712423 będąca niepubliczną placówką oświatowo- wychowawczą, oferująca usługi urodzin, animacji dla dzieci, wynajmu dumchańca  oraz prowadzenia zajęć,

Umowa– odrębny dokument określający szczegółowe prawa i obowiązki Klienta, Uczestnika i Akademii

Animacje dla dzieci – usługa polegająca na organizacji czasu dzieciom podczas uroczystości rodzinnych lub innych.

Urodziny– usługa świadczona przez Akademię, polegająca na organizacji przyjęcia urodzinowego dla uczestnika i jego gości, każdorazowo obejmująca in.: rekwizyty do tańca i zabaw, animacje taneczne i zabawy sportowe w temacie zależnym od zadeklarowanego przez Klienta Pakietu urodzinowego, których lista wraz z cennikiem znajduje się na stronie internetowej

Dmuchańce– zamki do skakania – Akademia umożliwia wynajem dmuchańców na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Akademia posiada kilka dmuchańcow na wynajem o różnych wymiarach.

Statut– dokument, na podstawie którego działa Akademia jako placówka oświatowa, zawierający regulacje mające zastosowanie do Uczestników, w tym: organizację placówki, organy, zakres ich zadań itd.,

Strona internetowa– strona internetowa www.justdance.pl

Lokal– lokal położony w Gdańsku, przy ul. Jabłoniowej 21/12 będący jedną z lokalizacji, w których Akademia świadczy usługi nazywany Klubikiem.

 II Zajęcia  w Just Dance

A. Zapisy na zajęcia

Zapisy na wybrane zajęcia można zgłaszać w naszej siedzibie na ul. Jabłoniowej 21/12, mailowo, telefonicznie, na stronie internetowej lub na facebooku.

 Warunkiem rezerwacji miejsca na zajęciach jest dokonanie opłaty za wybrane zajęcia zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej, a po 2 zajęciach próbnych w przypadku zajęć dla dzieci podpisanie umowy uczestnictwa.

Umowa uczestnictwa podpisywana jest do końca czerwca 2021 roku. Umowę można wypowiedzieć z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca.

 Osoby, które dokonały opłaty i podpisały umowę uczestnictwa na zajęciach mają pierwszeństwo uczestnictwa w danych zajęciach. Osobom zapisanym, ale bez wniesionej opłaty Akademia nie gwarantuje miejsca na wybranych zajęciach.

 Akademia informuje osoby zapisane o terminie rozpoczęcia zajęć poprzez informacje na stronie internetowej, facebooku lub telefonicznie i mailowo.

Uczestnik zapisywany jest do określonej grupy (dzień, godzina, grupa wiekowa).

Zajęcia taneczne popołudniowe trwają od 30 – 40 minut dla dzieci od 0 do 3 lat, dla dzieci i młodzieży 45 minut, dla dorosłych 45  minut i dłużej zgodnie z grafikiem na stronie.

W zajęciach dla dzieci od lat 4 uczestniczą tylko dzieci, a rodzice i opiekunowie proszeni są o nie wchodzenie na salę taneczną. W zajęciach z opiekunem uczestniczy dziecko i jeden opiekun.

Zajęcia nie odbywają się w dni ustawowo wolne od pracy oraz w w dni między świętami od 24.12.2020 do 02.01.2021, a Akademii przysługuje pełne wynagrodzenie za dany miesiąc zgodnie z umową. 

B. Cennik zajęć

Korzystanie z zajęć możliwe jest po opłaceniu z góry wybranych usług zgodnie z obowiązującym, określonym odrębnie cennikiem, znajdującym się na stronie internetowej www.justdance.pl lub w umowie.

 Zapisy na kursy prowadzone są przez cały rok szkolny. Osoby, które zapisują się na kursy w trakcie ich trwania, ponoszą opłatę proporcjonalną.

C. Nieobecność na zajęciach

W przypadku nieobecności na opłaconych zajęciach uczestnikowi przysługuje prawo do odrobienia opuszczonych zajęć na zasadach opisanych poniżej:

Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do unieważnienia obowiązku poniesienia kosztów uczestnictwa w zajęciach ani zmniejszenia opłaty za kurs. Opłata za zajęcia jest stała i opisana w umowie. W przypadkach nieobecności w danym miesiącu rozliczeniowym uczestnik ma prawo do odrobienia jej w ciągu 4 tygodni od zaistnienia nieobecności na zajęciach innej grupy. Chęć odpracowania nieobecności należy zgłaszać w biurze organizatora kursu.

W przypadku rozwiązania grupy przed upływem ważności umowy przez Akademię, pozostałe wejścia można wykorzystać na innych, dowolnych zajęciach lub otrzymać zwrot za zajęcia, które się nie odbyły, w terminie 30 dni od ostatnich zajęć grupy.

Akademia zastrzega sobie prawo do zmiany w planie zajęć (o czym poinformuje odpowiednio wcześnie uczestników) i rozwiązania grup o niewystarczającej frekwencji uczestników kursu. W takim przypadku uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty bądź odpowiednio prawo uczestnictwa w innych , analogicznych zajęciach.

W przypadku choroby instruktora lub innych zdarzeń losowych Akademia dołoży wszelkich starań, by zapewnić zastępstwo lub odrobić zajęcia w innym dogodnym terminie, o czym poinformuje uczestników w najszybszym możliwym terminie.

W przypadkach wskazanych w punkcie 4 i 5 Uczestnik ma również prawo zrezygnować z nowego terminu zajęć za zwrotem opłaty, uzyskanym na zasadach opisanych w punkcie 3 powyżej.

D. Organizacja kursów

Kursy odbywają się zgodnie z ustalonym na początku roku harmonogramem zajęć. Uczestnik ma prawo, po uprzednim uzyskaniu zgody szkoły, do przeniesienia się na kurs w innym terminie, jeżeli taki istnieje i są na nim wolne miejsca.

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanego kursu, w przypadku jeżeli na zajęcia zgłosi się zbyt mała ilość osób. W takim przypadku Organizator zwróci uczestnikom pobrane opłaty.

 Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne.

 Zajęcia mogą być nagrywane lub fotografowane wyłącznie po uzgodnieniu z Akademią i osobą prowadzącą zajęcia.

Organizator zastrzega sobie prawo do czasowych zastępstw lub zmiany nauczyciela prowadzącego.

Klient bądź uczestnik są obowizani zgłaszać przed zajęciami wszelkie dolegliwości zdrowotne, urazy, kontuzje, ciążę i inne.

W przypadku barku możliwości realizowania zajęć spowodowanego siłą wyższą, np. pandemią, Akademia przeprowadzi zajęcia w formie online – na żywo tak by uczestnicy zajęć mogli widzieć i słyszeć instruktora. Wówczas kwota za zajęcia ulega zmniejszeniu o 20 procent.

III Organizacja urodzin

A. Rezerwacja termin

Wstępną rezerwację terminu urodzin można zgłosić w naszej siedzibie na ulicy Jabłoniowej 21/12, mailowo, telefonicznie, na stronie internetowej, na facebooku lub przez formularz zamówienia animacji urodzinowej.

Po otrzymaniu formularza zamówienia animacji urodzinowej kontaktujemy się z Państwem mailowo, by doprecyzować szczegóły.

Warunkiem pełnej rezerwacji jest: – wpłata zadatku w wysokości 50 zł na konto (w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin przyjęcia urodzinowego) –oraz wypełnienie formularza zamówienia animacji urodzinowych. Brak zadatku po upływie 3 dni od daty wstępnej rezerwacji skutkuje zwolnieniem terminu.

Podczas rezerwacji należy podać planowana liczbę gości. Ostateczną liczbę gości należy zgłosić, co najmniej 3 dni przed urodzinami.

Z uwagi na konieczność wcześniejszego przygotowania do urodzin i rezerwacji sali na wyłączność dla klienta, w przypadku rezygnacji z rezerwacji, zadatek podlega zwrotowi na następujących zasadach: rezygnacja na 3 miesiące: zwrot całości zadatku, rezygnacja na miesiąc przed: zwrot połowy zadatku, rezygnacja na tydzień przed i później: brak zwrotu zadatku.

B. Przebieg urodzin

Przyjęcie urodzinowe rozpoczyna się i kończy się o ustalonej godzinie. Po urodzinach animatorzy rozpoczynają sprzątanie.

W przypadku, gdy urodziny będą się odbywać w lokalu, będzie on dostępny dla gości i Klienta oraz Uczestnika nie wcześniej niż 20 minut przed rozpoczęciem urodzin.

Cena przedłużenia urodzin, animacji o godzinę pracy jednego animatora kosztuje 150 zł.

W przypadku urodzin u klienta prosimy o przygotowanie odpowiedniej ilości miejsca na swobodne i bezpieczne zabawy oraz pomieszczenia, w którym będziemy mogli się przebrać i rozłożyć potrzebne rekwizyty. Animatorzy przybywają na przyjęcie około 10-15 minut przed czasem.

Czas trwania imprezy urodzinowej jest ściśle określony. Wydłużenie czasu trwania imprezy możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu z Akademią oraz po dokonaniu opłaty zgodnie z cennikiem.

Cena zabawy urodzinowej uzależniona jest od wybranego pakietu, ilości gości i rodzaju imprezy. Cennik urodzin podany jest na stronie internetowej lub ustalany jest indywidualnie po wypełnieniu formularza.

Opłatę za całość przyjęcia urodzinowego należy uiścić najpóźniej w dniu imprezy w gotówce, lub do 3 dni po zakończonej imprezie przelewem.

C. Opieka:

Opiekę nad uczestnikiem i jego gośćmi biorącymi udział w urodzinach sprawuje Klient bądź inne osoby pełnoletnie.

 Każde dziecko do 3 roku życia uczestniczące w animacji, musi mieć opiekuna, który będzie brał czynny udział w zabawach. 

E. Odwołanie urodzin:

 1. Akademia zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy. W takiej sytuacji Akademia zobowiązany jest do zwrotu  zadatku.

IV Animacje dla dzieci, eventy, organizacja przyjęć okolicznościowych w siedzibie klienta

Wstępną rezerwację uczestnictwa lub zamówienie imprezy okolicznościowej można zgłosić: mailowo, telefonicznie, na stronie internetowej lub poprzez formularz zamówienia animacji rodzinnej (komunie, chrzciny, poprawiny )

 W przypadku imprez w przedszkolach, szkołach, firmach W zgłoszeniu milowym należy podać:

– nazwę i adres imprezy

– termin i godzinę rozpoczęcia zabawy ,

– przybliżony wiek uczestników,

– przybliżoną liczbę uczestników

–  dane Zamawiającego

–  dane do faktury

Po otrzymaniu formularza lub maila skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia szczegółów i cennika imprezy.

Warunkiem pełnej rezerwacji terminu jest: wpłata zadatku ustalana indywidualnie podczas zgłoszenia (w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę imprezy) – brak zadatku po 3 dniach od daty zgłoszenia oznacza wykreślenie z listy uczestników imprezy lub anulowanie rezerwacji terminu.

 Akademia zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy. W takiej sytuacji Akademia zobowiązana jest do zwrotu Klientowi zadatku.

Prowadzenie zabaw i animacji przez animatorów nie polega na przejęciu opieki nad dziećmi, a jedynie na zorganizowaniu czasu dzieciom w czasie trwania imprezy. Dzieci pozostają pod opieką rodziców bądź Klienta.

Akademia zastrzega sobie prawo do zmian w programie, po uprzednim powiadomieniu o nich Klienta.

Akademia pobiera opłatę za dojazd w postaci kilometrówki do miejscowości poza Gdańskiem.

Akademia rozpoczyna i kończy animacje o ustalonej godzinie.

Rezygnacja z imprezy dopuszczalne jest do chwili jej rozpoczęcia z tymże:

a) w wypadku w którym rezygnacja następują na nie mniej niż 2 miesiące przed datą imprezy –

zwraca się 50% zadatku,.

b) W wypadku w którym rezygnacja następuje na nie mniej niż 1 miesiąc przed datą imprezy – nie

zwraca się zadatku,

c) W wypadku w którym rezygnacja następuje na nie mniej niż tydzień przed datą imprezy –

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty 50 % brakującej części ceny,

d) W wypadku rezygnacji w terminie późniejszym Zamawiający zobowiązuje się zapłacić całą cenę.

Ogólne zasady realizacji imprezy:

-do udziału w imprezie dopuszcza się Dzieci zdrowe, pod opieką Opiekuna,

– Akademia nie oferuje kulinariów oraz napojów i nie ponosi odpowiedzialności za podawania ich w

trakcie imprezy przez Zamawiającego, Opiekuna lub osoby trzecie,

– opieka nad dziećmi jest realizowana jedynie przez Opiekuna – Akademia organizuje jedynie

animacje pod stałą opieką Opiekuna.

 Obowiązki Zamawiającego:

a) Zapewnienie miejsca realizacji imprezy, pozwalające na jej bezpieczne przeprowadzenie,

zaplecza socjalnego, dostępu do wody, energii elektrycznej, nie mniej niż 1 miejsca

parkingowego na czas trwania imprezy oraz o co najmniej 30 minut przed imprezą i 30 minut po

niej,

b) zapewnienie bezpieczeństwa higienicznego, przeciwpożarowego i BHP,

c) Zapewnienie opieki przez Opiekuna przez czas trwania imprezy,

V Półkolonie

Uczestnikami Półkolonii  mogą być dzieci w wieku od 5 do 12 lat.

Podstawą rezerwacji miejsca na półkoloniach jest dokonanie zgłoszenia, telefonicznie lub mailowo, wypełnienie formularza półkolonii, a następnie wpłacenie 100 zł zadatku w ciągu 5 dni od dnia dokonania rezerwacji.

Pełną opłatę za półkolonie należy uiścić do siedmiu dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu.

W przypadku rezygnacji z półkolonii zadatek nie podlega zwrotowi na zasadach analogicznych, jak przy organizacji urodzin (punkt II A 4 niniejszego Regulaminu).

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Uczestnikowi zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.

Ilość miejsc na półkoloniach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Za rezygnację z półkolonii w trakcie ich trwania Akademii przysługuje kara umowna w wysokości 30 % wartości całej opłaty brutto na poniesienie kosztów rezygnacji uczestnika.

VI Wynajem zamków dmuchanych 

W ramach wynajmu dmuchańca Akademia zapewnia dostarczenie urządzenia do Klienta, montaż i demontaż urządzenia.

Klient przygotuje miejsce do rozłożenia urządzenia tj. równą i wystarczającą powierzchnię (najlepiej trawnik), usunie wszelkie przedmioty znajdujące się na danym terenie, zapewni stały dostęp do prądu i upewni się, że nad terenem przygotowanym do pracy urządzenia nie ma linii wysokiego napięcia lub gałęzi.

 1. Klient zobowiązuje się do używania wynajmującego sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi przedstawionej poniżej.
 2. W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia dzieci powinny: zdjąć buty, ściągnąć okulary, nie wnosić ostrych i szklanych przedmiotów ani innych rzeczy, które mogą wypaść z kieszeni, nie rzuć gumy, nie wchodzić na urządzenie z jedzeniem, nie wspinać się na ściany i wieżyczki, nie bawić się przy wejściu lub blisko zjeżdżalni, być pod stałym nadzorem osoby dorosłej, nie przebywać w pobliżu dmuchawy ani źródła   zasilania
 3. Klient powinien dopilnować by: dzieci bezpiecznie korzystały z urządzenia uwzględniając powyższe zalecenia, dmuchaniec nie był nadmiernie obciążony maksymalnie 6 dzieci jednocześnie na urządzeniu, nie dopuszczać do przepychanek na urządzeniu, w razie dużej różnicy wiekowej wśród dzieci wprowadzić podział na grupy wiekowe.
 4. Produkt jest zasilany elektrycznie, dlatego jak w przypadku wszelkich produktów elektrycznych zalecamy ostrożność ze względu na możliwość porażenia.
 5. Maksymalny wiek użytkownika to 10 lat.
 6. W przypadku rezygnacji wynajmu w dniu, w którym dmuchaniec miał być dostarczony,Klient ponosi 50 proc. kosztów usługi.

VII Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, iż administratorem danych osobowych klienta jest Akademia Tańca i Animacji Just Dance Anna Krasoń, ul. Czarny Dwór 10/27, Gdańsk 80-365, Nip:9570712423.

Dane osobowe klienta mogą zostać udostępnione pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora, a także podmiotom, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług technicznych, kurierskich, pocztowych, księgowych, informatycznych, marketingowych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi przygotowanie oferty.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w poniższych celach:

w zakresie odbierania i archiwizowania oświadczeń woli klienta, jako realizacji praw osób korzystających z usług świadczonych przez Administratora;

w celach analitycznych [doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o uwagi klienta na ich temat i zainteresowanie klienta, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej w tym reklamacji, itp.]; w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO );

w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb klienta, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO) – jeżeli wyrazisz na to zgodę;

w celu wykonywania umów, których stroną jest klient lub podjęcia działań na żądanie klienta przed zawarciem umowy, tj. skutecznego złożenia zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania newsletterów (w tym także w postaci smsów/mmsów wysyłanych na podany przez klienta numer telefonu).

w celu dochodzenia roszczeń Akademii na podst. art. 6 ust. 1 lit. d) RODO

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie obrony i dochodzenia roszczeń Akademii

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych

c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –

e)     prawo do przenoszenia danych –;

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani nie będą profilowane.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak ich wykonania może uniemożliwić świadczenie usługi przez Akademię.

VIII Postanowienia końcowe:

1.Oferta zajęć i animacji skierowana jest do dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat,c o szczegółowo zostało opisane każdorazowo przy danej opcji. Akademia zakłada możliwość łączenia grup w przypadku małej ilości uczestników.

 1. Uczestnicy zajęć i animacji zobowiązują się do przestrzegania porządku i zasad współżycia społecznego.
 2. Akademia zastrzega sobie prawo odmówienia możliwości uczestnictwa w zajęciach dzieciom z objawami chorób zakaźnych, dzieciom, których zachowanie zagraża innym uczestnikom zajęć, bądź też wyraźnie zakłóca prowadzenie zajęć.
 3. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników zajęć i animacji, w przypadku, gdy zajęcia odbywają się w miejscu innym niż Lokal.
 4. Akademia nie ubezpiecza uczestników zajęć i animacji od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, szkody, urazy czy kontuzje powstałe podczas wykonywania ćwiczeń.
 5. .Akademia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w razie zajścia takiej konieczności spowodowanej obowiązującymi regulacjami prawnymi lub w przypadku przeprowadzenia zmian organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Akademii. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzedzającym, zmiany zostaną przedstawione uczestnikowi pisemnie z 14-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do pierwszego dnia ich obowiązywania. W przypadku braku akceptacji ze strony uczestnika/klienta dla wprowadzonych w regulaminie zmian, uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu zmian regulaminu. W razie wykonania przez uczestnika prawa odstąpienia od umowy, uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej przez uczestnika kwoty odpowiadającej niespełnionej przez Akademię części świadczenia.

Regulamin sklepu

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Operator Płatności – Payyou

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem 

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem justdance.pl

Sprzedawca -Akademia Tańca i Animacji Just Dance Anna Krasoń, Czarny Dwór 10/27, Gdańsk 80-365, Nip:9570712423

§ 2

Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z  Regulaminu.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

dostęp do Internetu,

standardowy system operacyjny,

standardowa przeglądarka internetowa,

posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

$ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 4 Regulaminu.

Dodatkowo, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość założenia konta w Sklepie. Założenie konta możliwe jest w trakcie składania zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu.

Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

Kupujący w każdej chwili może usunąć konto w Sklepie.

Usługi świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail akademia@justdance.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Prawa własności intelektualnej

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Sprzedawca poucza, iż zabronione jest udostępnianie treści materiałów wideo zawartych w kursie, w szczególności zamieszczonych na serwisie Youtube. W przypadku stwierdzenie udostępnienia treści kursu osobom trzecim, Sprzedawca podejmie kroki prawne na drodze cywilnej i karnej.

§ 5

Zawieranie umowy

W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,

z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,

wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności; jeżeli Kupujący nie ma konta w Sklepie, może również w tym momencie zadecydować o założeniu konta,

zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.

Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

Sprzedawca informuje, iż w przypadku produktów cyfrowych przedmiotem sprzedaży jest możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia twórcy danego produktu w formie kursu, który systematyzuje nabytą wiedzę i doświadczenie prowadzącego. 

Sprzedawca nie oferuje swoim klientom produktów muzycznych. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Klient deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie produktu, jednocześnie został poinformowany, że instruktor w niektórych materiałach w celach edukacyjnych może posługiwać się elementami muzycznymi nie wykraczając przy tym poza granice prawa cytatu lub innych dozwolonych prawem form nienaruszających interesu twórców. Klient taką deklarację składa, oświadczając znajomość i akceptację regulaminu w trakcie dokonywania zakupu.

§ 6

Dostawa produktu elektronicznego

Dostawa kupionego produktu elektronicznego następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego produktu elektronicznego.

§ 7

Odstąpienie Konsumenta od umowy

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną na adres e-mail: centrumekspresja@gmail.com

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01-09-2020 r.